Algemene voorwaarden

Download de voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • Onderwijs

Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel bijles als huiswerkonder­steuning.

 • Bijles

Vorm van onderwijs, waarbij docent een deel van het onderwijs curriculum behandeld gericht op de specifieke behoefte van de individuele leerling.

 • Huiswerkbegeleiding

Groepsgewijze regulier huiswerk maken waarbij er extra aandacht gegeven kan worden aan de individuele leerling voor vragen mbt tot het huiswerk.

 • Educatieve dienst

Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal.

 • Formeel onderwijsinstelling

Onderwijsinstelling die gereguleerd wordt door specifieke onderwijs­wetgeving.

 • Overeenkomst

Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.

 • Ondernemer

Eigenwijze Helden BV hodn Bijles Den Haag en/of haar medewerkers die de educatieve diensten leveren.

 • Consument

Natuurlijke persoon die educatieve diensten van de ondernemer afneemt, zijnde de ouders of wettelijke voogden van een leerling.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument met betrekking tot de door de ondernemer aangeboden educatieve diensten.
 2. Indien er sprake is dat de ondernemer haar educatieve diensten aanbied vanuit een samenwerking met een formeel onderwijsinstituut zullen de educatieve diensten onderworpen zijn aan de toestemming, het curriculum en de reglementen van die school.

 

Artikel 3 – Aanbod

 1. De ondernemer brengt na een zogenaamd in-take gesprek met de consument, waarbij de educatieve wensen, mogelijkheden, tarieven en planning worden afgesproken, schriftelijk dan wel elektronisch een aanbod uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
 3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

–      de wijze van uitvoering van de overeenkomst;

–      wanneer de educatieve dienst start;

–      de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;

–      voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;

–      de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

–      de wijze van betaling;

–      de duur van de overeenkomst,

–      de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen van lesmateriaal;

–      de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;

–      de levertijd van het lesmateriaal.

 1. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de consument en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de ondernemer.
 2. De ondernemer mag aan het uitbrengen van een aan­bod en/of de aanvaarding van een opdracht de voor­waarde verbinden dat de consument zijn persoons­gegevens verstrekt en, indien en voor zover regelge­ving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
 4. de identiteit en het adres van de ondernemer, inclusief het bezoek­adres van de vestiging van de ondernemer;
 5. het recht van de consument de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 2 en 3;
 6. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de ondernemer via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
 7. de geldigheidsduur van het aanbod.

 

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Na de totstand­koming van de overeenkomst ontvangt de consument hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de onder­nemer kan de consument de opdracht annuleren.
 3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de consument ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

 

Artikel 5 – Annulering

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake huiswerkbegeleiding met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
 2. annulering voordat de huiswerkbegeleiding is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
 3. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de huiswerkbege­leiding is de consument 10 % van de overeengekomen prijs verschul­digd met een minimum van € 10;
 4. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de huiswerkbegeleiding is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 10;
 5. bij annulering korter dan één week voor aanvang van de huiswerk­begeleiding is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 10.
 6. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake bijles geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
 7. annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
 8. bij annulering tot twee weken voor aanvang is de consument de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 10;
 9. bij latere annulering is de consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd voor de vastgelegde bijlessen.
 10. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.

 

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. De consument kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.
 2. Gedurende zeven dagen na het sluiten van een over­eenkomst op afstand met betrekking tot een educa­tieve dienst heeft de consument het recht de overeen­komst zonder opgave van redenen te ontbin­den. Indien de onder­nemer niet alle gegevens heeft ver­strekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan.
 3. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de consument een termijn van zeven dagen waar­binnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal.
 4. De ondernemer stelt aan de consument een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. De consument is niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.
 5. Met inachtneming van het bepaalde in lid 6, heeft de consument in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. De ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.
 6. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en 3 dient de consument eventueel van de ondernemer ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de ondernemer terug te zenden. De ondernemer is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de consument. Het terugzenden geschiedt voor risico van de consument. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door de consument aan de ondernemer worden voldaan.
 7. Indien de consument een beroep doet op de ontbin­dingsmogelijkheid uit lid 2 en 3 wordt, zonder dat de consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als beta­lingsregeling van de ondernemer aan de consument van rechtswege ontbonden.
 8. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uitdrukkelijk verzoek van de consument. In dergelijke gevallen behoudt de consument zijn recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als de consument in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan is hij een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan de ondernemer verschuldigd.

 

Artikel 7 – Prijswijzigingen

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de over­eenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 2. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd.
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8 – Levering lesmateriaal

 1. De ondernemer levert het lesmateriaal tijdig aan de consument. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

 

 1. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kan de consument zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
 2. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmid­dellijk door de ondernemer vervangen zonder kosten voor de consument.

 

Artikel 9 – Conformiteit

 1. De educatieve dienst moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
 2. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de consument – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. De ondernemer mag van de consument verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan.
 4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. De consument kan door de ondernemer tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

 

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalings­herinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsver­plichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de onder­nemer is gewezen op de te late betaling en de onder­nemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incasso­kosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 12 – Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de over­eenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nako­ming van de daartegenover staande verplich­ting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschor­ting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ont­binden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de ondernemer

 1. Voor zover de ondernemer toerekenbaar tekortschiet en de consument daardoor schade lijdt, is de aanspra­kelijkheid van de ondernemer voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
 2. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
 3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de ondernemer, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

 1. Door consumenten verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 15 – Vragen en klachten

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educa­tieve dienst worden door de ondernemer beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten ter zake verliest.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 16.

 

Artikel 16 – Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de geschillen­commissie, moet hij eerst de consu­ment schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De onder­nemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het ver­strijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inacht­neming van de bepalin­gen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillen­commissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.